Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti

Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, broj 87/2018) i člana 198. stav 4. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/2011,99/2011,83/2014, - dr. zakon, /2015 i 44/2018) Društvo: BALKAN ROADS DOO BEOGRAD-VRAČAR, ul. Katanićeva br, 1, matičn broj : 21599662, PIB : 112060732, dana 20.07.2020. godine donosi Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti

SVRHA I CILJ PRAVILNIKA

Član 1.

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Pravilnik) je opšti akt, odnosno glavni dokument koji je donet u svrhu bližeg regulisanja zaštite podataka o ličnosti lica koja se nalaze u okviru organizacije Društva, ili u određenoj vezi sa njim (pre svega, zaposlenih, saradnika, konsultanata i lica angažovanih na drugi način od strane Društva, kao i lica sa kojima Društvo ima uspostavljen određeni vid poslovne saradnje, a čije podatke Društvo obrađuje, npr. korisnika i klijenata), a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018).

BALKAN ROADS DOO BEOGRAD-VRAČAR, ul. Katanićeva br, 1, matičn broj : 21599662, PIB : 112060732 (u daljem tekstu: Rukovalac) se obavezuje da garantuje tajnost ličnih podataka u okviru pružanja usluga u okviru delatnosti putničkih agencija, organizovanja izleta i posredovanju i prodaji turističkih putovanja, kao i drugih turističkih usluga u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Zakon). Takođe, Rukovalac garantuje sigurnost i privatnost na internet platformi koju koristi, a koja se nalazi na web adresi www.balkanroads.rs 

Cilj donošenja Pravilnika je da se obezbedi pravna sigurnost i transparentnost u pogledu obrade podataka o ličnosti lica iz stava 1. ovog člana, kao i da se utvrdi pravni osnov, svrha obrade, vrste podataka koje se obrađuju, prava fizičkih lica u pogledu obrade podataka o ličnosti, mere zaštite podataka, itd. Pravilnik ustanovljava i obaveze zaposlenih u pogledu zaštite podataka o ličnosti fizičkih lica, u skladu sa zakonom.

Pojam „zaposleni”, obuhvata, osim o zaposlenih u smislu Zakona o radu i lica angažovana na osnovu ugovora o delu, autorskih ugovora, ugovora o pružanju konsultantskih usluga, i slično, a koji ugovori sadrže klauzulu kojom se angažovano lice od strane Društva obavezuje da poštuje odredbe ovog Pravilnika, a čiji tekst je prilog i sastavni deo svakog pojedinačnog ugovora.

II POJMOVI I SKRAĆENICE

Član 2.

III PODACI O LIČNOSTI KOJE OBRAĐUJE RUKOVALAC

Član 3.

Društvo može obrađivati sledeće podatke o ličnosti zaposlenih:

Društvo ne obrađuje veći broj ili drugu vrstu ličnih podataka od onih koji su potrebni da bi se ispunila navedena svrha. Ukoliko se obrada posebnih vrsta podataka vrši na osnovu saglasnosti lica (na primer, kako bi se prilagodili uslovi obuke zdravstvenom stanju polaznika), ta saglasnost mora biti data u pisanoj formi koja obuhvata detaljne informacije o vrsti podataka koji se obrađuju, svrsi obrade i načinu korišćenja podataka.

Društvo može obrađivati sledeće podatke o ličnosti korisnika/klijenata:

Društvo može obrađivati sledeće podatke o ličnosti kandidata za posao:

Prilikom raspisivanja konkursa za zaposlenje Društvo ne utvrđuje formu radne biografije već se kandidatu ostavlja da je sam odredi. U tom smislu Društvo može doći u posed većeg obima podataka od predstavljenog, voljom kandidata za posao. Svi prikupljeni podaci čuvaju se u periodu do 1 godine u svrhu naknadne procene potrebe za angažovanjem kandidata za posao.

IV IZVORI PODATAKA O LIČNOSTI

Član 4.

Društvo prikuplja (elektronskim, pisanim ili usmenim putem) podatke o ličnosti direktno od lica na koje se podaci odnose: zaposlenog lica, korisnika ili klijenta.

Društvo može prikupljati podatke o zaposlenima i kandidatima za posao i iz drugih izvora, pre svega bivših poslodavaca, pod uslovom da se radi o podacima koji su relevantni za zaposlenje. Svi podaci, koji nisu nužni za obradu u predstavljene svrhe, biće trajno brisani.

V SVRHA OBRADE PODATAKA

Član 5.

Društvo obrađuje podatke o ličnosti u svrhe navedene u odredbama člana 6-9 ovog Pravilnika.

Ne obrađuje se više podataka ili širi krug podataka od onih koji su neophodni za ostvarenje navedenih svrha.

VI ZAPOŠLJAVANJE I UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Član 6.

Društvo obrađuje podatke o ličnosti za potrebe uspostavljanja i realizacije radnog odnosa, uključujući i druge ugovorne odnose po osnovu kojih Društvo angažuje saradnike i konsultante, kao što su podaci za potrebe utvrđivanja adekvatnosti i kvalifikacija kandidata za određena radna mesta, za upravljanje radnim vremenom i odsustvima, za obračun zarada, putnih troškova i dnevnica, za utvrđivanje naknada po osnovu bolovanja i drugih vidova odsustva sa radnog mesta, za procenu napredovanja zaposlenih, za obezbeđivanje dodatnih obuka i edukacija i za disciplinske postupke.

VII POSLOVNE AKTIVNOSTI

Član 7.

Društvo se delatnošću putničkih agencija, organizacijom izleta i posredovanjem u prodaji turističkih aranžmana u Zemlji i inostranstvu.Društvo obrađuje podatke o ličnosti za potrebe organizacije turističkih aranžmana, odnosno za potrebe smeštaja, prevoza i prateće putne dokumentacije. Podaci prilikom prijave se prikupljaju neposredno od stranaka u našim prostorijama, putem mejla ili putem posrednika.Takođe, ukoliko su stranke iz drugog grada ili Zemlje, podaci se dobijaju mailom.

Prilikom rezervacije smeštaja koriste se sledeći podaci: ime, prezime i datum rođenja, broj pasoša ili lične karte, broj telefona, mail adresa a u nekim slučajevima uzima se i kopija prve strane pasoša. U situaciji kada smo u ulozi posrednika u viziranju uzimamo od putnika i podatke o zaposlenju i bračnom statusu.

Ostali podaci kao što su e-mail i mobilni telefon koriste se za potrebe komunikacije sa strankama i slanje obaveštenja o vremenu polaska na putovanje, obaveštavanja o novim ponudama itd.

Podaci se čuvaju u našoj bazi podataka.

Prilikom izrade polise putnog osiguranja, podatke unosimo u sistem osiguravajuće kuće gde se unose svi pomenuti podaci i izdaje polisa iz njihovog sistema.

U skladu sa Zakonom o turizmu svu dokumentaciju o prodatim turističkim putovanjima, koji uključuju Ugovor o putovanju sa fizičkim licima i njihovim podacima čuvamo u našem rezervacionom sistemu dve godine nakon čega brišemo podatke iz sistema.

Podaci se ne koriste za druge upotrebe, niti se šalju trećim licima.

VIII KOMUNIKACIJE, INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I INFORMACIONA BEZBEDNOST

Član 8.

Društvo obrađuje podatke o ličnosti u svrhu upravljanja i održavanja funkcionisanja komunikacijske i informacione mreže, te održavanja informacione bezbednosti.

IX USKLAĐIVANJE POSLOVANJA SA RELEVANTNIM PROPISIMA

Član 9.

Društvo obrađuje podatke o ličnosti radi ispunjenja pravnih obaveza i usklađivanja poslovanja sa relevantnim pravnim propisima, pre svega iz domena radnog i poreskog zakonodavstva.

X PRISTUP I USTUPANJE PODATAKA O LIČNOSTI

Član 10.

Pristup podacima o ličnosti ima samo Rukovalac i zaposleni kod Rukovaoca.

Podaci o ličnosti biće dostupni trećim licima izvan Rukovaocima samo u sledećim slučajevima:

Obrađivači podataka o ličnosti nemaju pravo da obrađuju podatke o ličnosti koji su im dostavljeni u druge svrhe, osim za obavljanje poslova koje im dodeljuje Rukovalac, a po osnovu Ugovora. Obrađivači su dužni da se pridržavaju svih pismenih uputstava Rukovaoca.Rukovalac preduzima sve neophodne mere kako bi osigurala da se angažovani obrađivači strogo pridržavaju Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i pismenih uputstava Rukovaoca, kao i da su preduzeli odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere za zaštitu podataka o ličnosti.

Rukovalac prikuplja i podatke o ličnosti od putnika, odnosno klijenata iz drugih država u svrhu realizacije Ugovora o putovanju. 

Rukovalac prenosi podatke o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije u svrhu realizacije Ugovora o putovanju.

Rukovalac podatke o ličnosti obrađuje u Republici Srbiji.

XI ROKOVI ČUVANJA PODATAKA

Član 11.

Podaci o ličnosti neće biti zadržani duže nego što je to neophodno za ostvarenje svrhe za koju su obrađivani. Ukoliko je rok čuvanja podataka o ličnosti propisan zakonom, Društvo će zadržati podatke u datom zakonskom roku. Nakon ispunjenja svrhe, odnosno isteka zakonom propisanog roka za čuvanje podataka, podaci će biti trajno obrisani.

U skladu sa Zakonom o turizmu svu dokumentaciju o prodatim turističkim putovanjima, koji uključuju Ugovor o putovanju sa fizičkim licima i njihovim podacima čuvamo u našem rezervacionom sistemu dve godine nakon čega brišemo podatke iz sistema.

Podaci se ne koriste za druge upotrebe, niti se šalju trećim licima.

U određenim slučajevima, lični podaci se mogu čuvati duži vremenski period, za potrebe ispunjenja zakonskih obaveza ili za uspostavljanje, vršenje ili odbranu pravnog zahteva, u skladu sa važećim zakonima.

Lični podaci o zaposlenima kao i bivšim zaposlenima se u kadrovskoj evidenciji Društva u skladu sa Zakonom o evidencijama u oblasti rada čuvaju trajno.

XII PRAVA LICA U POGLEDU ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

Član 12.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se protivi obradi ličnih podataka u cilju direktnog marketinga i zatraži ograničenje obrade u nekim drugim slučajevima.

U slučaju da lice na koje se podaci odnose nije zadovoljno odgovorom Društva na zahtev za ispunjavanje prava u pogledu zaštite ličnih podataka, ima pravo da podnese žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (https://www.poverenik.rs/sr/).

XIII OBAVEZE ZAPOSLENIH

Član 13.

Zaposleni su obavezni da ustupe svoje lične podatke koji su neophodni da Društvo ispunjava svoje zakonske obaveza, kao i da obavlja tekuće poslovanje.

Zaposleni su obavezni da poštuju i štite lične podatke koje obrađuju tokom rada, u skladu sa kadrovskim, tehničkim i organizacionim merama koje propisuje Rukovalac, odnosno poslodavac, a u cilju zaštite integriteta podataka o ličnosti i prava lica na koje se ti podaci odnose.

Zaposleni mogu obrađivati samo one podatke kojima im je dozvoljen pristup, u skladu sa zadacima koje obavljaju.

XIV RUKOVALAC I LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Član 14.

Rukovalac: 

Kontakt podaci o Rukovaocu:

Naziv rukovaoca: BALKAN ROADS DOO BEOGRAD-VRAČAR
Adresa: ul. Katanićeva br. 1, Vračar
Kontakt telefon: 0112040331
Mail: office.balkanroads@gmail.com

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Zainteresovana fizička lica čiji su podaci predmet obrade od strane Rukovaoca može ostvariti svoja prava o zaštiti podataka o ličnosti kao i sva pitanja i dileme u vezi njihovih prava na zaštitu podataka o ličnosti u kontaktu sa licem za zaštitu podataka o ličnosti.

Lica za zaštitu podataka o ličnosti Rukovaoca je:

Ime i prezime:  Miloš Janković, ul. Vidikovački venac 77
Kontakt telefon 0658585851
Mail: office.balkanroads@gmail.com

U skladu sa članom 58. ZZPL obaveze lica za zaštitu podataka o ličnosti su:

Rukovalac je obavestio Poverenika o licu za zaštitu podataka o ličnosti na propisanom Obrascu i na zahtevanu mail adresu licezazastitu@poverenik.rs.

XV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15.

Ovaj pravilnik primenjuje se od 20.07.2020. odnosno od dana početka primeneZakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Direktor Društva

 

_______________________________